Навигация

Нормативна уредба

Регламентиращи изискванията за защита при бедствия

НАРЕДБА за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (doc - 109kb)

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване (69 kb)

НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях  (doc-182 kb)
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (doc-161 kb)
НАРЕДБА за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в република българия и мерките за тяхната защита (doc-50 kb)
НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (doc-549 kb)
Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (390 kb)