Навигация

Регистри, водени в ГДПБЗН

Регистри, водени в ГДПБЗН

РЕГИСТЪР на издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по Наредба № 8121з-531 ОТ 09 СЕПТЕМВРИ 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейността по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (xls 516 kB)

(актуален към 20.06.2017 г.)


РЕГИСТЪР на доброволните формирования за защита при бедствия на територията на Република България и брой доброволци по общини (pdf 87k)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По чл. 17б, ал. 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух:

ИНФОРМАЦИЯ за юридическите лица притежаващи документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (pdf 205k)


ИНФОРМАЦИЯ за физическите лица, притежаващи документ за правоспособност (сертификат) за извършване на дейности, свързани с проверки за течове, възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент или повече флуорсъдържащи парникови газове, или 10 тона СО2 еквивалент или повече, когато е херметически затворено и етикетирано като такова (pdf 255k)

(актуализират се ежемесечно)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По чл.18, ал.1 от Наредба Із-1543/27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, отменена с Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г.(Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.):


ЕДИНЕН РЕГИСТЪР на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (съгласно чл.18, ал.1, на Наредба Із-1543/27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност) (pdf 281k)

(не подлежи на актуализация)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол (Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.):


РЕГИСТЪР на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене (pdf 230k)

СПИСЪК на сертифицирани продукти за пожарогасене (pdf 264k)

(актуални към 06.06.2017 г.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становища за допустимост за строителни продукти, предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим


СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2017 г. (pdf 82k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2016 г. (pdf 229k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2015 г. (pdf 256k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2014 г. (pdf 266k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2013 г. (pdf 267k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2012 г. (pdf 265k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2011 г. (pdf 267k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2010 г. (pdf 313k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2009 г. (pdf 305k)

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2008 г. (pdf 261k)

(актуални към 15.06.2017 г.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списъци на валидните становища за допустимост по групи продукти в зависимост от тяхното предназначение


Продукти и системи за защита на елементи или части от строеж (pdf 89k)

Покриви (pdf 68k)

Продукти, предназначени за подобряване на класа по реакция на огън на строителни продукти и материали (pdf 70k)

Стени с огнепреградна функция (pdf 246k)

Въздухопроводи (pdf 205k)

Врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци (pdf 300k)

Запълващи уплътнения и уплътнения за линейни фуги (pdf 100k)

(актуализират се ежемесечно)